Blog

powrót

Dematerializacja akcji.

businessman-3213659_960_720 1

Dematerializacja akcji.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał niedawno nowelizację Kodeksu spółek handlowych. Przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. wprowadzą obligatoryjny obowiązek dematerializacji akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, niebędących spółkami publicznymi.

A czym jest dematerializacja akcji?

Dematerializacja akcji, to zmiana formy akcji z papieru wartościowego na zapis w systemie teleinformatycznym. Głównym założeniem przyjętych zmian jest stworzenie rejestru akcjonariuszy, w którym ujawniane będą akcje rejestrowe oraz inne prawa z nimi związane. Nowe przepisy wprowadzą zasadę, że akcje spółek podlegać będą rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym w postaci elektronicznej przez podmioty kwalifikowane, uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestracja będzie dokonywana na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu. Z wybranym podmiotem spółka będzie zawierać umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Decyzję o jego wyborze, spółka będzie podejmować w drodze uchwały. Natomiast przy zawiązaniu spółki wyboru będą dokonywać założyciele. Pierwszą umowę spółka będzie obowiązana podpisać przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Sam rejestr akcjonariuszy będzie jawny, zarówno dla spółki, jak i jej akcjonariuszy. Dzięki czemu, podmioty prowadzące rejestr będą zobowiązane udostępniać spółce oraz akcjonariuszom dane zawarte w nim.

Inną ważną zmianą, będzie również to, że za akcjonariusza uważa się będzie tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru. Zasada ta będzie miała również zastosowanie w przedmiocie określania akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Co istotne, nabycie akcji albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego następować będzie dopiero z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy odpowiedniego wpisu. Przy czym, nie będzie to miało zastosowania do wskazanych w ustawie sytuacji dotyczących objęcia akcji.

Co również ważne, zgodnie z przepisami przejściowymi, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a w przypadku spółki niebędącej spółką publiczną, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych, zapisy jej akcji na rachunkach papierów wartościowych. Papierowe dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Wymóg dematerializacji dotyczyć będzie również akcji już wyemitowanych. W tym celu, spółka będzie zobowiązana pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Informacje o wezwaniu będzie zobowiązana zamieścić na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Stąd, ustawa wprowadza jeszcze jeden obowiązek, mianowicie posiadanie przez każdą spółkę akcyjną i komandytowo-akcyjną strony internetowej, na której spółka będzie publikować informacje dla akcjonariuszy.

Patrząc na ilość oraz zakres wprowadzonych zmian, dla części spółek najbliższy rok będzie prawdopodobnie bardzo pracowity.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.