Blog

powrót

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Bez tytulu.[4]

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności.

Zastanawiasz się jak skuteczne walczyć z opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów ? Jest na to kilka sposobów. Natomiast, o jednym z nich możesz przeczytać w niniejszym wpisie.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują bowiem znowelizowane przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzednio ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), mające na celu zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym, wzmocnienie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wzmocnienie ochrony prawnej słabszej strony stosunków gospodarczych tj.: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do dużych firm.

Przepisy ustawy skracają m.in. terminy zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) – do maksymalnie 30 dni. Termin zapłaty w transakcjach asymetrycznych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca, nie będzie mógł przekraczać 60 dni. Natomiast postanowienia umowne określające dłuższy termin zapłaty będą nieważne. Ustawa podnosi również wysokość odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe. Przy czym, w przypadku transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki pozostają na dotychczasowym poziomie.

Nowe regulacje wzmacniają również sytuację wierzycieli w stosunku do dłużników w postaci:

  • przerzucenia ciężaru dowodu, że termin w umowie nie jest rażąco nieuczciwy, na dłużnika,
  • wprowadzenia zasady, że trzyletni termin na ustalenie, iż termin zapłaty określony w umowie jest nieuczciwy wobec wierzyciela, biegnie od dnia wymagalności tj. od 1 dnia po upływie terminu płatności,
  • nieważności zrzeczenia się roszczenia o ustalenie, że termin zapłaty jest nieuczciwy wobec wierzyciela oraz
  • możliwości odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez wierzyciela, jeżeli ustalony w niej termin zapłaty został nadmiernie wydłużony – przekracza 120 dni, liczonych od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, a ustalenie tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Ustawa wprowadza również zróżnicowanie w kwestii wysokości rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wierzycielowi od dnia nabycia prawa do naliczania odsetek (najczęściej od 1 dnia opóźnienia w płatności) przysługuje od dłużnika – bez wezwania – rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości:

  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5.000;
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 50.000;
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50.000.

Rekompensata ta należy się niezależnie od tego czy wierzyciel poniósł szkodę, i czy podjął jakieś czynności windykacyjne. Rekompensata przysługuje niezależnie od prawa do naliczenia odsetek (można żądać i odsetek i rekompensaty). Przy czym, jeśli koszty odzyskiwania należności przekroczą wartości ustawowe i są uzasadnione, to również można żądać ich pokrycia przez dłużnika.

Jeżeli macie trudności z windykacją kontrahentów lub zastanawiacie się jak skutecznie stosować opisane narzędzia w walce z opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów, zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.