Dematerializacja akcji
15 września 2019 Dawid Michalski 0 Komentarze

Kilka dni temu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych. Przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. wprowadzą obligatoryjny obowiązek dematerializacji akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, niebędących spółkami publicznymi.

A czym jest dematerializacja akcji?

Dematerializacja akcji, to zmiana formy akcji z papieru wartościowego na zapis w systemie teleinformatycznym. Głównym założeniem przyjętych zmian jest istnienie rejestru akcjonariuszy, w którym ujawniane będą akcje rejestrowe oraz inne prawa z nimi związane. Nowe przepisy wprowadzą zasadę, że akcje spółek podlegać będą rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym w postaci elektronicznej przez podmioty kwalifikowane, uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestracja będzie dokonywana na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu. Z wybranym podmiotem spółka będzie zawierać umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Decyzję o jego wyborze, spółka będzie podejmować w drodze uchwały. Natomiast przy zawiązaniu spółki wyboru będą dokonywać założyciele.

Walne zgromadzenie, na podstawie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi może również zdecydować o zarejestrowaniu akcji spółki niepublicznej w depozycie papierów wartościowych. Akcje tej samej spółki nie mogą być jednocześnie rejestrowane w rejestrze akcjonariuszy i w depozycie papierów wartościowych.

Sam rejestr akcjonariuszy jest jawny, zarówno dla spółki, jak i jej akcjonariuszy. Okoliczność ta powoduje, że podmioty prowadzące go są obowiązane udostępniać spółce oraz akcjonariuszom dane zawarte w nim. Wprowadzenie rejestru akcjonariuszy powoduje także, że za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Zasada ta ma również zastosowanie odnośnie do określenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Co również ważne, nabycie akcji albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego następować będzie dopiero z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy odpowiedniego wpisu. Przy czym nie stosuje się to do wskazanych w ustawie sytuacji dotyczących objęcia akcji.

Co również ważne, zgodnie z przepisami przejściowymi, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a w przypadku spółki niebędącej spółką publiczną, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych, zapisy jej akcji na rachunkach papierów wartościowych. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Wymóg dematerializacji dotyczyć będzie również akcji już wyemitowanych. W tym celu spółka pięciokrotnie wezwie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępni informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy, spółka niebędąca spółką publiczną jest obowiązana do zawarcia z podmiotem kwalifikowanym umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy lub umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Ponadto ustawa wprowadza obowiązek posiadania przez każdą spółkę akcyjną i komandytowo-akcyjną strony internetowej, na której spółka będzie publikować informacje dla akcjonariuszy.

Masz pytania lub wątpliwości? Napisz do nas, postaramy się Ci pomóc.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.

Dematerializacja akcji was last modified: 18 maja, 2020 by Dawid Michalski