Split Payment
1 listopada 2019 Dawid Michalski 0 Komentarze

Od 1 listopada część kupujących towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT będzie zobowiązana regulować należność w podzielonej płatności (Split payment). Ale czy na pewno tylko część, a może jednak wszyscy?  

Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług mają na celu podjęcie dalszych działań prowadzących do uszczelnienia sytemu podatkowego, poprzez wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment) będzie obowiązkowy przy regulowaniu należności z faktury, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki:
1) kwota należności ogółem na fakturze będzie przekraczać 15 tys. zł. brutto oraz
2) faktura ta obejmie swym zakresem towary i usługi szczególnie podatne na oszustwa podatkowe, wskazane w dodanym załączniku nr 15 do przedmiotowej ustawy.

Przy czym, wartość towaru lub usługi z załącznika nr 15 nie musi przekraczać 15 tys. zł. Wystarczy, że będzie to tylko jedna pozycja na fakturze, choćby nawet o minimalnej wartości (np. 1 zł). Ważne, aby wartość całej faktury przekraczała 15 tys. zł brutto.

Wyłączone z obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności będą należności wynikające z faktur dokumentujących transakcje realizowane w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dokonania dostawy był partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie.

Ustawa wprowadziła również wymóg zamieszczania na fakturze informacji o stosowanym mechanizmie podzielonej płatności. Oznaczenie to będzie mogło być stosowane w przypadku, gdy płatność za daną fakturę dokonywana będzie przelewem bankowym. Obowiązek zamieszczania informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur dokumentujących transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Ustawa modyfikuje także instytucję solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe zbywcy. Odpowiedzialnością tą objęte będą dostawy towarów wymienione w dodanym do ustawy załączniku nr 15, do których nie zastosowano mechanizmu podzielonej płatności.

Oznacza to, że nabywca co do zasady będzie miał możliwość wyboru jak opłacić fakturę poniżej 15 tys. zł. Czy w tradycyjny sposób, czy w split paymencie. Tym niemniej, jeżeli wybierze pierwszy wariant i przeleje należność na zwykły rachunek, może odpowiadać solidarnie za VAT zbywcy, gdy u tego np. powstanie zaległość podatkowa w rozliczeniu VAT za okres, gdy miała miejsce transakcja.

Stąd, pomimo możliwości wyboru płatności, warto zastanowić się, czy nawet w sytuacji, gdy faktura nie przekracza 15 tys. zł brutto, nie uregulować jej w podzielonej płatności, aby uniknąć odpowiedzialności w przypadku nierzetelnego kontrahenta. Tym bardziej, że płatności w split paymencie mogą okazać się jednym z elementów dochowania należytej staranności w VAT.

Dlatego, pomimo istnienia dowolności w płaceniu, mechanizm podzielonej płatności stanie się prawdopodobnie dla wielu uczciwych nabywców codziennością.

Masz pytania lub wątpliwości? Napisz do nas, postaramy się Ci pomóc.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.

Split payment was last modified: 18 maja, 2020 by Dawid Michalski