Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Rekompensata kosztów windykacji

Zastanawiasz się jak skuteczne walczyć z opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów ? Jest na to kilka sposobów. Natomiast, o jednym z nich możesz przeczytać w niniejszym wpisie.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują bowiem znowelizowane przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzednio ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), mające na celu zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym, wzmocnienie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wzmocnienie ochrony prawnej słabszej strony stosunków gospodarczych tj.: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do dużych firm.

Przepisy ustawy skracają m.in. terminy zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) – do maksymalnie 30 dni. Termin zapłaty w transakcjach asymetrycznych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca, nie będzie mógł przekraczać 60 dni. Natomiast postanowienia umowne określające dłuższy termin zapłaty będą nieważne. Ustawa podnosi również wysokość odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe. Przy czym, w przypadku transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki pozostają na dotychczasowym poziomie.

Nowe regulacje wzmacniają również sytuację wierzycieli w stosunku do dłużników w postaci:

  • przerzucenia ciężaru dowodu, że termin w umowie nie jest rażąco nieuczciwy, na dłużnika,
  • wprowadzenia zasady, że trzyletni termin na ustalenie, iż termin zapłaty określony w umowie jest nieuczciwy wobec wierzyciela, biegnie od dnia wymagalności tj. od 1 dnia po upływie terminu płatności,
  • nieważności zrzeczenia się roszczenia o ustalenie, że termin zapłaty jest nieuczciwy wobec wierzyciela oraz
  • możliwości odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez wierzyciela, jeżeli ustalony w niej termin zapłaty został nadmiernie wydłużony – przekracza 120 dni, liczonych od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, a ustalenie tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.


Ustawa wprowadza również zróżnicowanie w kwestii wysokości rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wierzycielowi od dnia nabycia prawa do naliczania odsetek (najczęściej od 1 dnia opóźnienia w płatności) przysługuje od dłużnika – bez wezwania – rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości:

  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5.000;
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 50.000;
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50.000.


Rekompensata ta należy się niezależnie od tego czy wierzyciel poniósł szkodę, i czy podjął jakieś czynności windykacyjne. Rekompensata przysługuje niezależnie od prawa do naliczenia odsetek (można żądać i odsetek i rekompensaty). Przy czym, jeśli koszty odzyskiwania należności przekroczą wartości ustawowe i są uzasadnione, to również można żądać ich pokrycia przez dłużnika.

Jeżeli macie trudności z windykacją kontrahentów lub zastanawiacie się jak skutecznie stosować opisane narzędzia w walce z opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów, zapraszamy do współpracy.

Masz pytania lub wątpliwości? Napisz do nas, postaramy się Ci pomóc.

Zapraszamy również na AbonamentyPrawnenasz Fanpage oraz Linkedin.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności was last modified: 18 maja, 2020 by Dawid Michalski