REGULAMIN

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie wybranego Produktu przez Spółkę Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Miodek i Partnerzy z siedzibą w Gliwicach (44 – 100), przy ul Joachima Lelewela 3/2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793409, REGON: 383795445, NIP: 6312686453 (zwaną dalej Kancelarią), na rzecz Klienta.
 2. Klientem jest osoba fizyczna nieprowadząca jednoosobowej działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarcza, spółka osobowa oraz spółka kapitałowa posiadająca miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Usługi świadczone są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 
 • 2.

Definicje.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług w zakresie wybranego Produktu;
 • Sklepie – należy przez to rozumieć sklep funkcjonujący pod adresem internetowym https://www.kar.slask.pl
 • Produkcie – należy przez to rozumieć wybraną przez Klienta produkt cyfrowy lub usługę, dostępną oraz szczegółowo opisaną w Sklepie, świadczoną na jego rzecz odpłatnie przez Kancelarię;
 • Formularzu – należy przez to rozumieć elektroniczną deklarację, przy pomocy której Klient dokonuje zamówienia wybranego Produktu oraz składa jednostronne oświadczenie woli do przestrzegania zasad i warunków określonych w Produkcie oraz w niniejszym Regulaminie.
 
 • 3.

Zasady świadczenia usług.

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu Sklepu lub odpowiedniej podstrony. Klient może mieć do wyboru kilka wariantów Produktu w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu i kliknięcie przycisku „Kup teraz”, Klient zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 3. Na stronie zamówienia, Klient jest zobowiązany wypełnić Formularz oraz przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Realizacja zakupionego przez Klient Produktu następuje zgodnie z opisem zawartym pod danym Produktem.
 5. Świadczenie usług może nastąpić jedynie w zakresie wynikającym z wybranego Produktu. W przypadku, kiedy zakres usługi wykracza poza zakres wynikający z Produktu, Kancelaria może przedstawić Klientowi ofertę usługi prawniczej na warunkach ogólnych. W takim wypadku postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania, a świadczenie usług następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z Klientem.
 6. Realizacja usługi następuje w ciągu 48 godzin, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, od zakupu Produktu lub wpływu zapytania i przekazania przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji lub w innym terminie uzgodnionym z Klientem. W sprawach skomplikowanych lub wymagających analizy bądź przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. Termin 48 godzin liczony jest od chwili przesłania formularza i uiszczenia płatności, pod warunkiem rezygnacji przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy. W innym przypadku termin rozpoczyna bieg z chwilą upłynięcie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy.
 8. Do prawidłowego korzystania z części Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader lub pakietu oprogramowania biurowego.
 9. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt z Kancelarią pod adresem sekretariat@kar.slask.pl
 10. Kancelaria jest uprawniona odmówić świadczenia usług w zakresie wybranego Produktu jeżeli:
 • zapytanie wykracza poza zakres wynikający z Produktu;
 • zapytanie nie dotyczy Klienta bezpośrednio;
 • istnieje konflikt interesów lub istnieje prawdopodobieństwo naruszenia zasad etyki zawodu adwokata lub radcy prawnego;
 • naruszałoby to zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
 • udzielenie porady prawnej nie jest możliwe z przyczyn dotyczących Klienta,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużycia usługi ze strony Klienta.
 
 • 4.

Zawarcie umowy świadczenia usług.

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
 • złożenia za pośrednictwem Sklepu zamówienia na wybrany Produkt i akceptacji Regulaminu;
 • dokonania płatności za wybrany Produkt na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie ze specyfikacją usługi określonej w Produkcie.
 1. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Klientem a Kancelarią, Klient obowiązany jest podczas wypełniania Formularza podać zgodne z prawdą dane: imię i nazwisko (nazwę), adres (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.
 2. Faktura VAT w postaci papierowej jest wystawiana oraz dostarczana za pośrednictwem poczty polskiej tylko na wyraźne życzenie Klienta wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Kancelarii, za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł netto.
 3. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisów paypal lub przelewy24.
 
 • 5.

Odpowiedzialność.

W związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Kancelarii, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej;
 • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi w zakresie wybranego Produktu;
 • skutków naruszenia przez Klienta postanowień umowy o świadczenie usługi;
 • skutków wykorzystania pobranych przez Klienta z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Kancelarii;
 • skutków udostępnienia przez Klienta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi w zakresie wybranego Produktu;
 • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Konta Klienta przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Klienta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób.
 
 • 6.

Dane Klienta i ich ochrona.

 1. Wszelkie dane Klienta gromadzone i przetwarzane są przez Kancelarię w celu prawidłowego oraz zgodnego z Regulaminem świadczenia usług w ramach wybranego Produktu, w tym w szczególności, w zakresie właściwego wystawiania faktury VAT, realizacji przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji Formularza oraz w celu rozliczeń Kancelarii z Klientem za świadczenie usług w ramach wybranego Produktu.
 2. Kancelaria podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do systemu informatycznego online.
 3. Kancelaria nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.kar.slask.pl/polityka-prywatności.
 
 • 7.

Postępowanie reklamacyjne.

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Kancelarię usługi (Produktu) Klient może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 • wskazanie Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;
 • wskazanie nazwy usługi (Produktu), której reklamacja dotyczy;
 • przedmiot reklamacji;
 • okoliczności uzasadniające reklamację;
 • wskazanie żądania;
 • jeśli Klient chce, aby korespondencja Kancelarii w sprawie reklamacji była wysyłana do niego na inny adres e-mail niż wskazany w Formularzu – wyraźne żądanie by rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem lub inne informacje związane z reklamacją były przesyłane na inny adres email oraz wskazanie tego adresu.
 1. Reklamacja powinna zostać wysłana pisemnie na adres Kancelarii wskazany w Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kancelarię jako adres do kontaktu.
 2. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 2, Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
 3. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Kancelarię. Reklamacja złożona przez Klienta będącego Konsumentem zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Kancelarię. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Klienta nie wlicza się do terminu jej rozpatrzenia.
 4. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem lub inne informacje związane z reklamacją będą przesyłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu lub na adres wskazany przez Klienta w reklamacji.
 
 • 8.

Licencja.

 1. Kancelaria udziela niewyłącznej licencji na Produkty dostępne w Sklepie.
 2. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z Produktu w zakresie następujących pól eksploatacji:
 • prawo korzystania, utrwalania i zwielokrotnienia dowolną techniką i w dowolnej formie;
 • prawo wprowadzania do pamięci komputera;
 • prawo wewnętrznego przetwarzania przez Klienta.
 1. Licencja jest ograniczona terytorialnie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
 3. W zakresie udzielonej licencji, Klientowi – poza możliwością uzupełnienia Produktu, o elementy niezbędne do jego prawidłowego wykorzystywania – nie wolno bez pisemnej zgody Kancelarii dokonywać zmian jego treści, mogącej naruszać przysługujące Kancelarii prawa autorskie do utworu.
 4. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało w całości uwzględnione w cenie Produktu.

 • 9.

Postanowienia Końcowe.

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2020 r.
 2. Kancelaria zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Kancelarii oraz w systemie informatycznym online i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 3. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w Informacji dostępnej pod adresem sekretariat@kar.slask.pl
 4. O zmianie Regulaminu Kancelaria każdorazowo poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystanie przez Klienta z usług w zakresie wybranego Produktu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 5. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji zawartej umowy rozstrzygnę będą przed sądem właściwym według siedziby Kancelarii.
 6. Klient zobowiązany jest do informowania Kancelarii o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
Regulamin was last modified: 11 maja, 2020 by Paweł Miodek